Language

Nederlands

‘Planet X’ – Mexicana

 

Psilocybe Mexicana is een vrij milde soort, maar moet zeker niet worden onderschat! De Mexicana truffel is perfect voor beginnende psychonauten. Een dosis van 5 gram is al genoeg voor een vreemd gevoel van verdraaide werkelijkheid, maar je ervaart waarschijnlijk geen visuele effecten. Vanaf 10 gram kan je een medium trip verwachten met eventueel wat visuele effecten en de volledige verpakking van 15 gram brengt je in een baan rond de aarde. Je zintuigen worden aangescherpt, je zult in staat zijn om andere verbindingen te leggen en je denkt na over dingen waar je normaliter niet bij stilstaat. Dit alles gaat samen met een gevoel van euforie en af en toe de slappe lach.

 

 

‘Lost in Space’ – Tampanensis

 

Psilocybe Tampanensis geeft je een high-achtige, vrolijke, soms visuele, maar vooral filosofische trip. Sommige gebruikers zeggen dat het voelt alsof je door je eigen lichaam reist. Tijdens het eerste uur van de trip kun je je een beetje vreemd voelen; alles bij elkaar blijft de trip 4 tot 6 uur aanhouden, afhankelijk van de dosering en gevoeligheid van de gebruiker.

 

 

‘Sky Reacher’ – Pajaritos

 

Psilocybe Pajaritos is iets sterker dan de Mexicana. Deze truffel heeft tijdens de trip de neiging je te ontspannen en je humeur op te krikken. Dit effect maakt Psilocybe Pajaritos daarom ook een zeer sociale truffel, dus het is een geweldige truffel om te gebruiken met vrienden. De Psilocybe Pajaritos is een relatief milde soort die zorgt voor een sociale, creatieve en filosofische trip.

 

 

‘Asteroids’ – Atlantis

 

Psilocybe Atlantis is familie van de Mexicana, maar is een stuk krachtiger. Deze behoorlijk sterke truffel veroorzaakt een euforische, creatieve high. Je komt tot enorm veel nieuwe inzichten. Bij de Atlantis truffel kunnen ook zeker hallucinaties optreden, en bij een hogere dosis geeft het energieke en verlichte gevoelens. De Psilocybe Atlantis geeft echter een steviger en intenser effect, dus bereid je voor op visuals, verassende hersenspinsels en een heleboel creativiteit.

 

 

‘Big Bang!’ – Galindoi

 

Psilocybe Galindoi bevat een vrij grote hoeveelheid psilocyine en wordt daarom ook als een krachtige truffel-soort beschouwd. Galindoi truffels kunnen je waarneming van tijd en ruimte doen veranderen. Ook zullen er intense visuele en auditieve hallucinaties optreden. Galindoi truffels zijn erg visueel, maar lang niet zo heftig in het veranderen van je denkpatroon als andere truffels. Ervaren psychonauten, bereid je voor op een bijzondere, intense en enorm visuele trip! Let wel op, dit bakje bevat 25 gram truffels.

 

 

‘Rocket Science’ – Utopia

 

De psilocybe Utopia kan je een ticket bezorgen naar het wonderland Utopia. Als je de juiste dosis tot je neemt, kun je een nieuwe realiteit verwachten, die totaal verschilt van hoe de wereld er daarvoor uitzag. Het herordenen van patronen, wegstromende vormen, verlies van tijdsbesef, de diepste spirituele verlichting en oncontroleerbare uitbarstingen van gelach; dit is wat de psychonauten rapporteren na het gebruik van Utopia truffels. De effecten verschillen echter enorm van persoon tot persoon, dus hoe joúw ervaring eruit zal zien we weten het niet, maar alles is mogelijk met deze bijzondere Utopia truffels.

 

 

‘Space Explorer’ – Hollandia

 

Psilocybe Hollandia is bijna twee keer zo sterk als de andere rassen. Hollandia is al razend populair bij ervaren psychonauten die op zoek zijn naar een langere trip met meer intense visuele effecten. Bereid je dus voor op een intense truffeltrip met veel visuele effecten en vele originele, creatieve gedachtesprongen. De Psilocybe Hollandia is geschikt voor ervaren gebruikers, die de volgende stap willen zetten en klaar zijn voor een bijzondere trip.

 

 

Timeless‘ 

 

Timeless is een enorm sterke truffel die beschikbaar is bij ons. Deze truffels bieden intense trips gekenmerkt door sterke visuals en de meest diepzinnige gedachtes. Bereid je voor op intense visuele hallucinaties, een zwaar begin van sterke en diepzinnige gedachten, evenals een sterk gevoel van eenheid met de mensen om je heen.

English

‘Planet X’ – Mexicana

 

Psilocybe Mexicana is a fairly mild strain, but it should not be underestimated! The Mexicana truffle is perfect for beginning psychonauts. A dose of 5 grams is enough for a strange feeling of distorted reality, but you probably won’t experience any visual effects. From 10 grams you can expect a medium trip with possibly some visual effects and the full 15 gram package will put you in orbit around the earth. Your senses will be sharpened, you will be able to make other connections and you will think about things that you normally do not think about. All of this is accompanied by a feeling of euphoria and the occasional giggle.

 

 

‘Lost in Space’ – Tampanensis

 

Psilocybe Tampanensis gives you a high-ish, happy, sometimes visual, but above all philosophical trip. Some users say it feels like you are traveling through your own body. During the first hour of the trip you may feel a bit strange; all in all, the trip lasts for 4 to 6 hours, depending on the dosage and sensitivity of the user.

 

 

‘Sky Reacher’ – Pajaritos

 

Psilocybe Pajaritos is slightly stronger than the Mexicana. This truffle tends to relax you and lift your mood during the trip. This effect makes Psilocybe Pajaritos a very social truffle, so it’s a great truffle to use with friends. The Psilocybe Pajaritos is a relatively mild strain that provides a social, creative and philosophical trip.

 

 

‘Asteroids’ – Atlantis

 

Psilocybe Atlantis is related to the Mexicana, but is a lot more powerful. This pretty strong truffle produces a euphoric, creative high. You come to a lot of new insights. With the Atlantis truffle hallucinations can certainly occur, and at a higher dose it gives energetic and enlightened feelings. However, the Psilocybe Atlantis gives a firmer and more intense effect, so prepare for visuals, surprising imaginations and a lot of creativity.

 

 

‘Big Bang!’ – Galindoi

 

Psilocybe Galindoi contains a fairly large amount of psilocyin and is therefore also considered a powerful truffle variety. Galindoi truffles can change your perception of time and space. There will also be intense visual and auditory hallucinations. Galindoi truffles are very visual, but not nearly as violent in changing your thinking as other truffles. Experienced psychonauts, prepare for a special, intense and enormously visual trip! Please note, this package contains 25 grams of truffles.

 

 

‘Rocket Science’ – Utopia

 

The psilocybe Utopia can get you a ticket to the wonderland Utopia. If you take the right dose, you can expect a new reality that is totally different from what the world looked like before. The reordering of patterns, flowing forms, loss of sense of time, the deepest spiritual enlightenment and uncontrollable bursts of laughter; this is what the psychonauts report after using Utopia truffles. However, the effects differ greatly from person to person, so we don’t know what your experience will look like, but everything is possible with these special Utopia truffles.

 

 

‘Space Explorer’ – Hollandia

 

Psilocybe Hollandia is almost twice as strong as the other varieties. Hollandia is already extremely popular with experienced psychonauts looking for a longer trip with more intense visual effects. So prepare yourself for an intense truffle trip with many visual effects and many original, creative leaps of thought. The Psilocybe Hollandia is suitable for experienced users who want to take the next step and are ready for a special trip.

 

 

Timeless‘ 

 

Timeless is a very strong truffle that is available from us. These truffles offer intense trips characterized by strong visuals and the most profound thoughts. Prepare for intense visual hallucinations, a heavy onset of strong and deep thoughts, as well as a strong sense of oneness with those around you.

Deutsch

‘Planet X’ – Mexicana

 

Psilocybe Mexicana ist eine ziemlich milde Sorte, aber nicht zu unterschätzen! Der Mexicana-Trüffel ist perfekt für Anfänger von Psychonauten. Eine Dosis von 5 Gramm reicht für ein seltsames Gefühl verzerrter Realität aus, aber Sie werden wahrscheinlich keine visuellen Effekte bemerken. Ab 10 Gramm können Sie eine mittlere Reise mit möglicherweise einigen visuellen Effekten erwarten, und das vollständige 15-Gramm-Paket versetzt Sie in eine Umlaufbahn um die Erde. Ihre Sinne werden geschärft, Sie können andere Verbindungen herstellen und Sie werden über Dinge nachdenken, an die Sie normalerweise nicht denken. All dies wird von einem Gefühl der Euphorie und gelegentlichem Kichern begleitet.

 

 

‘Lost in Space’ – Tampanensis

 

Psilocybe Tampanensis bietet Ihnen eine hochkarätige, fröhliche, manchmal visuelle, aber vor allem philosophische Reise. Einige Benutzer sagen, es fühlt sich an, als würden Sie durch Ihren eigenen Körper reisen. Während der ersten Stunde der Reise können Sie sich etwas seltsam fühlen; Insgesamt dauert die Fahrt je nach Dosierung und Empfindlichkeit des Benutzers 4 bis 6 Stunden.

 

 

‘Sky Reacher’ – Pajaritos

 

Psilocybe Pajaritos ist etwas stärker als die Mexicana. Dieser Trüffel neigt dazu, Sie zu entspannen und Ihre Stimmung während der Reise zu heben. Dieser Effekt macht Psilocybe Pajaritos zu einem sehr sozialen Trüffel, daher ist es ein großartiger Trüffel, den man mit Freunden verwenden kann. Der Psilocybe Pajaritos ist eine relativ milde Sorte, die eine soziale, kreative und philosophische Reise bietet.

 

 

‘Asteroids’ – Atlantis

 

Psilocybe Atlantis ist mit der Mexicana verwandt, aber viel mächtiger. Dieser ziemlich starke Trüffel erzeugt ein euphorisches, kreatives Hoch. Sie kommen zu vielen neuen Erkenntnissen. Mit dem Atlantis können Trüffelhalluzinationen sicherlich auftreten, und bei einer höheren Dosis gibt es energetische und erleuchtete Gefühle. Der Psilocybe Atlantis sorgt jedoch für einen festeren und intensiveren Effekt. Bereiten Sie sich also auf visuelle Effekte, überraschende Fantasien und viel Kreativität vor.

 

 

‘Big Bang!’ – Galindoi

 

Psilocybe Galindoi enthält eine ziemlich große Menge an Psilocyin und wird daher auch als starke Trüffelsorte angesehen. Galindoi-Trüffel können Ihre Wahrnehmung von Zeit und Raum verändern. Es wird auch intensive visuelle und akustische Halluzinationen geben. Galindoi-Trüffel sind sehr visuell, aber bei weitem nicht so gewalttätig, wenn es darum geht, Ihr Denken zu ändern wie andere Trüffel. Erfahrene Psychonauten bereiten sich auf eine besondere, intensive und enorm visuelle Reise vor! Bitte beachten Sie, dass dieser Behälter 25 Gramm Trüffel enthält.

 

 

‘Rocket Science’ – Utopia

 

Mit der Psilocybe Utopia erhalten Sie eine Eintrittskarte für das Wunderland Utopia. Wenn Sie die richtige Dosis einnehmen, können Sie eine neue Realität erwarten, die völlig anders ist als die Welt zuvor. Die Neuordnung von Mustern, fließenden Formen, Verlust des Zeitgefühls, die tiefste spirituelle Erleuchtung und unkontrollierbare Lachanfälle; Dies berichten die Psychonauten nach der Verwendung von Utopia-Trüffeln. Die Auswirkungen sind jedoch von Person zu Person sehr unterschiedlich, sodass wir nicht wissen, wie Ihre Erfahrung aussehen wird, aber mit diesen speziellen Utopia-Trüffeln ist alles möglich.

 

 

‘Space Explorer’ – Hollandia

 

Psilocybe Hollandia ist fast doppelt so stark wie die anderen Sorten. Hollandia ist bereits bei erfahrenen Psychonauten sehr beliebt, die eine längere Reise mit intensiveren visuellen Effekten suchen. Bereiten Sie sich also auf eine intensive Trüffelreise mit vielen visuellen Effekten und vielen originellen, kreativen Gedankensprüngen vor. Der Psilocybe Hollandia ist für erfahrene Benutzer geeignet, die den nächsten Schritt machen möchten und bereit für eine besondere Reise sind.

 

 

Timeless‘ 

 

Timeless ist ein sehr starker Trüffel, der bei uns erhältlich ist. Diese Trüffel bieten intensive Reisen, die durch starke visuelle Effekte und tiefste Gedanken gekennzeichnet sind. Bereiten Sie sich auf intensive visuelle Halluzinationen, das starke Einsetzen starker und tiefgreifender Gedanken sowie ein starkes Gefühl der Einheit mit Ihren Mitmenschen vor.

Español

‘Planet X’ – Mexicana

 

Psilocybe Mexicana es una variedad bastante suave, ¡pero no debe subestimarse! La trufa Mexicana es perfecta para psiconautas principiantes. Una dosis de 5 gramos es suficiente para una extraña sensación de realidad distorsionada, pero probablemente no experimente ningún efecto visual. A partir de 10 gramos puede esperar un viaje medio con posiblemente algunos efectos visuales y el paquete completo de 15 gramos lo pondrá en órbita alrededor de la tierra. Tus sentidos se agudizarán, podrás hacer otras conexiones y pensarás en cosas en las que normalmente no piensas. Todo esto va acompañado de una sensación de euforia y alguna que otra risita.

 

 

‘Lost in Space’ – Tampanensis

 

Psilocybe Tampanensis te ofrece un viaje elevado, alegre, a veces visual, pero sobre todo filosófico. Algunos usuarios dicen que se siente como si estuvieras viajando a través de tu propio cuerpo. Durante la primera hora del viaje puede sentirse un poco extraño; en general, el viaje dura de 4 a 6 horas, dependiendo de la dosis y la sensibilidad del usuario.

 

 

‘Sky Reacher’ – Pajaritos

 

Psilocybe Pajaritos es un poco más fuerte que la Mexicana. Esta trufa tiende a relajarte y levantarte el ánimo durante el viaje. Este efecto hace de Psilocybe Pajaritos una trufa muy social, por lo que es una gran trufa para usar con amigos. La Psilocybe Pajaritos es una variedad relativamente suave que proporciona un viaje social, creativo y filosófico.

 

 

‘Asteroids’ – Atlantis

 

Psilocybe Atlantis está relacionada con la Mexicana, pero es mucho más poderosa. Esta trufa bastante fuerte produce un efecto eufórico y creativo. Llegas a muchas ideas nuevas. Con la trufa Atlantis ciertamente pueden ocurrir alucinaciones, y en una dosis más alta da sensaciones enérgicas e iluminadas. Sin embargo, la Psilocybe Atlantis da un efecto más firme e intenso, así que prepárate para imágenes, fantasías sorprendentes y mucha creatividad.

 

 

‘Big Bang!’ – Galindoi

 

Psilocybe Galindoi contiene una cantidad bastante grande de psilocina y, por lo tanto, también se considera una variedad de trufa potente. Las trufas Galindoi pueden cambiar tu percepción del tiempo y el espacio. También habrá alucinaciones visuales y auditivas intensas. Las trufas Galindoi son muy visuales, pero no tan violentas para cambiar su forma de pensar como otras trufas. Psiconautas experimentados, ¡prepárense para un viaje especial, intenso y enormemente visual! Tenga en cuenta que este recipiente contiene 25 gramos de trufas.

 

 

‘Rocket Science’ – Utopia

 

El psilocybe Utopia puede conseguirle un boleto al país de las maravillas Utopía. Si toma la dosis correcta, puede esperar una nueva realidad que es totalmente diferente a cómo era el mundo antes. El reordenamiento de los patrones, las formas fluidas, la pérdida del sentido del tiempo, la iluminación espiritual más profunda y las carcajadas incontrolables; esto es lo que informan los psiconautas después de usar trufas Utopia. Sin embargo, los efectos difieren mucho de una persona a otra, por lo que no sabemos cómo será tu experiencia, pero todo es posible con estas trufas especiales Utopia.

 

 

‘Space Explorer’ – Hollandia

 

Psilocybe Hollandia es casi el doble de fuerte que las otras variedades. Hollandia ya es extremadamente popular entre los psiconautas experimentados que buscan un viaje más largo con efectos visuales más intensos. Así que prepárate para un intenso viaje de trufas con muchos efectos visuales y muchos pensamientos originales y creativos. La Psilocybe Hollandia es adecuada para usuarios experimentados que desean dar el siguiente paso y están listos para un viaje especial.

 

 

Timeless‘ 

 

Timeless es una trufa muy fuerte que tenemos disponible. Estas trufas ofrecen viajes intensos caracterizados por fuertes visuales y los pensamientos más profundos. Prepárese para las alucinaciones visuales intensas, la aparición intensa de pensamientos fuertes y profundos, así como para una fuerte sensación de unidad con quienes lo rodean.

Français

‘Planet X’ – Mexicana

 

Psilocybe Mexicana est une souche assez douce, mais il ne faut pas sous-estimer! La truffe Mexicana est parfaite pour les psychonautes débutants. Une dose de 5 grammes suffit pour une étrange sensation de réalité déformée, mais vous ne ressentirez probablement aucun effet visuel. À partir de 10 grammes, vous pouvez vous attendre à un voyage moyen avec éventuellement des effets visuels et le paquet complet de 15 grammes vous mettra en orbite autour de la terre. Vos sens seront aiguisés, vous pourrez établir d’autres liens et vous penserez à des choses auxquelles vous ne pensez normalement pas. Tout cela s’accompagne d’une sensation d’euphorie et de gloussements occasionnels.

 

 

‘Lost in Space’ – Tampanensis

 

Psilocybe Tampanensis vous offre un voyage haut de gamme, joyeux, parfois visuel, mais surtout philosophique. Certains utilisateurs disent que vous avez l’impression de voyager à travers votre propre corps. Pendant la première heure du voyage, vous pouvez vous sentir un peu étrange; au total, le voyage dure de 4 à 6 heures, selon le dosage et la sensibilité de l’utilisateur.

 

 

‘Sky Reacher’ – Pajaritos

 

Le Psilocybe Pajaritos est légèrement plus fort que le Mexicana. Cette truffe a tendance à vous détendre et à vous remonter le moral pendant le voyage. Cet effet fait de Psilocybe Pajaritos une truffe très sociale, c’est donc une excellente truffe à utiliser avec des amis. Le Psilocybe Pajaritos est une variété relativement douce qui offre un voyage social, créatif et philosophique.

 

 

‘Asteroids’ – Atlantis

 

Psilocybe Atlantis est lié au Mexicana, mais il est beaucoup plus puissant. Cette truffe assez forte produit un high euphorique et créatif. Vous arrivez à beaucoup de nouvelles idées. Avec la truffe de l’Atlantide, des hallucinations peuvent certainement survenir, et à une dose plus élevée, cela donne des sentiments énergiques et éclairés. Cependant, le Psilocybe Atlantis donne un effet plus ferme et plus intense, alors préparez-vous aux visuels, aux fantasmes surprenants et à beaucoup de créativité.

 

 

‘Big Bang!’ – Galindoi

 

Psilocybe Galindoi contient une assez grande quantité de psilocyine et est donc également considéré comme une variété de truffe puissante. Les truffes Galindoi peuvent changer votre perception du temps et de l’espace. Il y aura également des hallucinations visuelles et auditives intenses. Les truffes Galindoi sont très visuelles, mais pas aussi violentes pour changer votre façon de penser que les autres truffes. Psychonautes expérimentés, préparez-vous à un voyage spécial, intense et extrêmement visuel! Attention, ce contenant contient 25 grammes de truffes.

 

 

‘Rocket Science’ – Utopia

 

Le psilocybe Utopia peut vous procurer un billet pour l’Utopie du pays des merveilles. Si vous prenez la bonne dose, vous pouvez vous attendre à une nouvelle réalité totalement différente de ce à quoi le monde ressemblait auparavant. La réorganisation des modèles, des formes fluides, la perte du sens du temps, l’illumination spirituelle la plus profonde et des éclats de rire incontrôlables; c’est ce que rapportent les psychonautes après avoir utilisé des truffes Utopia. Cependant, les effets diffèrent grandement d’une personne à l’autre, nous ne savons donc pas à quoi ressemblera votre expérience, mais tout est possible avec ces truffes Utopia spéciales.

 

 

‘Space Explorer’ – Hollandia

 

Le Psilocybe Hollandia est presque deux fois plus fort que les autres variétés. Hollandia est déjà extrêmement populaire auprès des psychonautes expérimentés à la recherche d’un voyage plus long avec des effets visuels plus intenses. Alors préparez-vous à un voyage truffier intense avec de nombreux effets visuels et de nombreuses pensées originales et créatives. Le Psilocybe Hollandia convient aux utilisateurs expérimentés qui veulent passer à l’étape suivante et sont prêts pour un voyage spécial.

 

 

Timeless

 

Timeless est une truffe très forte qui est disponible chez nous. Ces truffes offrent des voyages intenses caractérisés par des visuels forts et les pensées les plus profondes. Préparez-vous à des hallucinations visuelles intenses, à une forte apparition de pensées fortes et profondes, ainsi qu’à un fort sentiment d’unité avec ceux qui vous entourent.

Polskie

‘Planet X’ – Mexicana

 

Psilocybe Mexicana jest dość łagodną odmianą, ale nie należy jej lekceważyć! Trufla Mexicana jest idealna dla początkujących psychonautów. Dawka 5 gramów wystarczy, aby uzyskać dziwne uczucie zniekształconej rzeczywistości, ale prawdopodobnie nie doświadczysz żadnych efektów wizualnych. Od 10 gramów możesz spodziewać się średniej podróży z prawdopodobnie kilkoma efektami wizualnymi, a pełne 15-gramowe opakowanie przeniesie Cię na orbitę wokół Ziemi. Twoje zmysły zostaną wyostrzone, będziesz mógł nawiązywać inne połączenia i będziesz myśleć o rzeczach, o których normalnie nie myślisz. Towarzyszy temu uczucie euforii i sporadyczny chichot.

 

 

‘Lost in Space’ – Tampanensis

 

Psilocybe Tampanensis zapewnia radosną, radosną, czasem wizualną, ale przede wszystkim filozoficzną podróż. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że czujesz się, jakbyś podróżował przez własne ciało. Podczas pierwszej godziny wyprawy możesz poczuć się trochę dziwnie; w sumie podróż trwa od 4 do 6 godzin, w zależności od dawki i wrażliwości użytkownika.

 

 

‘Sky Reacher’ – Pajaritos

 

Psilocybe Pajaritos jest nieco silniejszy niż Mexicana. Ta trufla ma tendencję do relaksowania i poprawiania nastroju podczas podróży. Ten efekt sprawia, że ​​Psilocybe Pajaritos jest truflą bardzo towarzyską, więc jest świetną truflą do stosowania z przyjaciółmi. Psilocybe Pajaritos jest stosunkowo łagodną odmianą, która zapewnia społeczną, twórczą i filozoficzną podróż.

 

 

‘Asteroids’ – Atlantis

 

Psilocybe Atlantis jest spokrewniony z Mexicana, ale jest o wiele potężniejszy. Ta dość mocna trufla wywołuje euforyczny, twórczy haj. Dochodzisz do wielu nowych spostrzeżeń. W przypadku trufli z Atlantydy z pewnością mogą wystąpić halucynacje, a przy wyższej dawce dają energetyczne i oświecone uczucia. Jednak Psilocybe Atlantis daje mocniejszy i bardziej intensywny efekt, więc przygotuj się na wizualizacje, zaskakującą wyobraźnię i dużo kreatywności.

 

 

‘Big Bang!’ – Galindoi

 

Psilocybe Galindoi zawiera dość dużą ilość psilocyny i dlatego jest również uważany za potężną odmianę trufli. Trufle Galindoi mogą zmienić twoje postrzeganie czasu i przestrzeni. Będą również intensywne halucynacje wzrokowe i słuchowe. Trufle Galindoi są bardzo wizualne, ale nie tak gwałtowne w zmianie sposobu myślenia jak inne trufle. Doświadczeni psychonauci, przygotujcie się na wyjątkową, intensywną i niesamowicie wizualną podróż! Uwaga, ten pojemnik zawiera 25 gramów trufli.

 

 

‘Rocket Science’ – Utopia

 

Psilocybe Utopia może dać ci bilet do krainy czarów Utopia. Jeśli weźmiesz odpowiednią dawkę, możesz spodziewać się nowej rzeczywistości, która będzie zupełnie inna od tego, jak wyglądał świat wcześniej. Zmiana kolejności wzorców, płynne formy, utrata poczucia czasu, najgłębsze duchowe oświecenie i niekontrolowane wybuchy śmiechu; o tym mówią psychonauci po użyciu trufli Utopia. Jednak efekty różnią się znacznie w zależności od osoby, więc nie wiemy, jak będzie wyglądać Twoje doświadczenie, ale wszystko jest możliwe dzięki tym specjalnym truflom Utopia.

 

 

‘Space Explorer’ – Hollandia

 

Psilocybe Hollandia jest prawie dwa razy silniejsza od innych odmian. Hollandia jest już niezwykle popularna wśród doświadczonych psychonautów, którzy szukają dłuższej wyprawy z intensywniejszymi efektami wizualnymi. Przygotuj się więc na intensywną truflową podróż z wieloma efektami wizualnymi i wieloma oryginalnymi, kreatywnymi myślami. Psilocybe Hollandia jest odpowiednia dla doświadczonych użytkowników, którzy chcą zrobić kolejny krok i są gotowi na wyjątkową podróż.

 

 

Timeless‘ 

 

Timeless to dostępna u nas bardzo mocna trufla. Te trufle oferują intensywne wyprawy charakteryzujące się mocną grafiką i najgłębszymi przemyśleniami. Przygotuj się na intensywne halucynacje wzrokowe, ciężki początek silnych i głębokich myśli, a także silne poczucie jedności z otaczającymi Cię osobami.

Français

‘Planet X’ – Mexicana

 

Psilocybe Mexicana is een vrij milde soort, maar moet zeker niet worden onderschat! De Mexicana truffel is perfect voor beginnende psychonauten. Een dosis van 5 gram is al genoeg voor een vreemd gevoel van verdraaide werkelijkheid, maar je ervaart waarschijnlijk geen visuele effecten. Vanaf 10 gram kan je een medium trip verwachten met eventueel wat visuele effecten en de volledige verpakking van 15 gram brengt je in een baan rond de aarde. Je zintuigen worden aangescherpt, je zult in staat zijn om andere verbindingen te leggen en je denkt na over dingen waar je normaliter niet bij stilstaat. Dit alles gaat samen met een gevoel van euforie en af en toe de slappe lach.

 

 

‘Lost in Space’ – Tampanensis

 

Psilocybe Tampanensis geeft je een high-achtige, vrolijke, soms visuele, maar vooral filosofische trip. Sommige gebruikers zeggen dat het voelt alsof je door je eigen lichaam reist. Tijdens het eerste uur van de trip kun je je een beetje vreemd voelen; alles bij elkaar blijft de trip 4 tot 6 uur aanhouden, afhankelijk van de dosering en gevoeligheid van de gebruiker.

 

 

‘Sky Reacher’ – Pajaritos

 

Psilocybe Pajaritos is iets sterker dan de Mexicana. Deze truffel heeft tijdens de trip de neiging je te ontspannen en je humeur op te krikken. Dit effect maakt Psilocybe Pajaritos daarom ook een zeer sociale truffel, dus het is een geweldige truffel om te gebruiken met vrienden. De Psilocybe Pajaritos is een relatief milde soort die zorgt voor een sociale, creatieve en filosofische trip.

 

 

‘Asteroids’ – Atlantis

 

Psilocybe Atlantis is familie van de Mexicana, maar is een stuk krachtiger. Deze behoorlijk sterke truffel veroorzaakt een euforische, creatieve high. Je komt tot enorm veel nieuwe inzichten. Bij de Atlantis truffel kunnen ook zeker hallucinaties optreden, en bij een hogere dosis geeft het energieke en verlichte gevoelens. De Psilocybe Atlantis geeft echter een steviger en intenser effect, dus bereid je voor op visuals, verassende hersenspinsels en een heleboel creativiteit.

 

 

‘Big Bang!’ – Galindoi

 

Psilocybe Galindoi bevat een vrij grote hoeveelheid psilocyine en wordt daarom ook als een krachtige truffel-soort beschouwd. Galindoi truffels kunnen je waarneming van tijd en ruimte doen veranderen. Ook zullen er intense visuele en auditieve hallucinaties optreden. Galindoi truffels zijn erg visueel, maar lang niet zo heftig in het veranderen van je denkpatroon als andere truffels. Ervaren psychonauten, bereid je voor op een bijzondere, intense en enorm visuele trip! Let wel op, dit bakje bevat 25 gram truffels.

 

 

‘Rocket Science’ – Utopia

 

De psilocybe Utopia kan je een ticket bezorgen naar het wonderland Utopia. Als je de juiste dosis tot je neemt, kun je een nieuwe realiteit verwachten, die totaal verschilt van hoe de wereld er daarvoor uitzag. Het herordenen van patronen, wegstromende vormen, verlies van tijdsbesef, de diepste spirituele verlichting en oncontroleerbare uitbarstingen van gelach; dit is wat de psychonauten rapporteren na het gebruik van Utopia truffels. De effecten verschillen echter enorm van persoon tot persoon, dus hoe joúw ervaring eruit zal zien we weten het niet, maar alles is mogelijk met deze bijzondere Utopia truffels.

 

 

‘Space Explorer’ – Hollandia

 

Psilocybe Hollandia is bijna twee keer zo sterk als de andere rassen. Hollandia is al razend populair bij ervaren psychonauten die op zoek zijn naar een langere trip met meer intense visuele effecten. Bereid je dus voor op een intense truffeltrip met veel visuele effecten en vele originele, creatieve gedachtesprongen. De Psilocybe Hollandia is geschikt voor ervaren gebruikers, die de volgende stap willen zetten en klaar zijn voor een bijzondere trip.

 

 

Timeless‘ 

 

Timeless is een enorm sterke truffel die beschikbaar is bij ons. Deze truffels bieden intense trips gekenmerkt door sterke visuals en de meest diepzinnige gedachtes. Bereid je voor op intense visuele hallucinaties, een zwaar begin van sterke en diepzinnige gedachten, evenals een sterk gevoel van eenheid met de mensen om je heen.